Hoppa till innehåll
Om oss Miljöarbete

Miljöarbete

Vi arbetar dagligen för att minska vårt avtryck på miljön. I en så stor anläggning är det ibland en utmaning, men vi anser att det är mycket viktigt. Vi ser det som ett socialt ansvar, att skapa en hållbar värld för kommande generationer. Vi följer kommunens hårda regler för miljöarbete.

Miljöpolicy 2023-2024

Bakgrund

Med bakgrund av globalt allt högre klimatmål till följd av alltmer allvarliga rapporter och prognoser
om effekterna av miljöpåverkan är ett aktivt miljöarbete inom alla organisationer av stor vikt. Detta
dels på grund av det stora behovet av gemensamma ansträngningar och kundernas efterfrågan på
ett sådant arbete, dels på grund av lagstadgade skyldigheter och en trolig skärpning av dessa i
framtiden.

Som en proaktiv organisation vill vi göra denna omställning innan lagkrav uppkommer, både för vår
egen organisations skull och för att tillgodose våra kunders önskemål. Vår miljöplan skall vara ett
levande dokument som dagligen implementeras i organisationen tillsammans med de kriterier och
mål vi sätter kring vår miljömärkning.


Louis De Geer konsert & kongress AB följer idag Norrköpings kommuns miljöplan. Vid upphandlingar
efterföljs Norrköpings kommuns upphandlingsenhets direktiv och riktlinjer.
Vi har arbetat fram en miljöplan för Louis De Geer konsert & kongress AB som innebär följande:

Syfte

Miljöpolicyn syftar till att ge samtliga anställda samt företagets leverantörer och kunder en
vägledning vad gäller företagets förhållningssätt till miljöfrågor i verksamheten. Målet är att
minimera en negativ miljöpåverkan i verksamheten.

Överordnad miljöpolicy

Alla medarbetare inom Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB har en moralisk förpliktelse
att skydda såväl varandra som våra kunder och vår miljö genom att eftersträva en trygg, skadefri och
sund arbetsplats. Vi levererar service, tjänster och serverar mat som alltid är riskfri samt minimerar
vår miljöpåverkan.

Våra riktlinjer

Aldrig ge avkall på hälsa och säkerhet för våra kunder och medarbetare, och på ett ansvarsfullt sätt
hantera den inverkan vår verksamhet har på miljön.

Inköp

Vid inköp av utrustning, varor och tjänster väljer vi i största möjliga mån de som har minst
miljöpåverkan och vi verkar aktivt för att öka andelen närodlat, miljömärkta, ekologiska samt
rättvisemärkta produkter i våra inköp. Restaurangen strävar efter att minimera livsmedlens
miljöpåverkan genom att välja bland annat MSC-märkt fisk, en hög andel ekologiska produkter och
gärna närproducerat samt högre andel vegetariska livsmedel. Årligen mäts våra inköp av ekologiska
och närproducerade produkter för att säkerställa att vi utökar den andelen.

Transport

Vi arbetar aktivt för ett effektivt och miljömässigt utnyttjande av tillgängliga transportlösningar och
planerar våra inköp och tjänsteresor därefter. Vi ställer krav på våra leverantörer att de transporterar
på ett säkert och hållbart sätt.

Förbrukning

Vi verkar aktivt för att reducera miljöpåverkan från förpackningar och förbrukningsmaterial och väljer
i första hand produkter som är miljömärkta. I restaurangen undviker vi engångsartiklar.

Kemiska produkter

Vi minimerar antalet kemiska produkter samt hanterar och förvarar dessa enligt gällande lagar och
med minsta risk för miljöpåverkan.

Energi

Vi arbetar aktivt tillsammans med vår fastighetsägare för att reducera energiförbrukningen. T ex vid
byte av ljuskällor ersätts dessa med LED och andra mer energieffektiva lösningar.
Vid inköp av nya maskiner och ombyggnation/nybyggnation väljer vi i största möjliga mån de mest
energibesparande lösningarna.

Vatten

Tillsammans med vår fastighetsägare sparar vi på vattnet genom utbildning och omtanke samt
genom att installera snålspolande toaletter och kranar.
Vid inköp av nya maskiner och ombyggnation/nybyggnation väljer vi i största möjliga mån de mest
vattensparande lösningarna.

Avfall

Vi sorterar vårt avfall enligt givna förutsättningar och vill öka kunskapen om avfall hos våra
medarbetare och gäster.
Det avfall som uppstår källsorteras i 13 olika fraktioner både i personalutrymmen och i gästlokalerna.
I de publika lokalerna finns information dels om källsorteringen dels om hur man som gäst kan bidra
till en minskad miljöpåverkan. Vi har tagit fram tydligare skyltning till våra behållare för att gästerna
ska ha enklare att sortera sitt avfall i rätt behållare.
Vi uppmanar våra lunchgäster att tänka på matsvinnet, som vägs varje dag för att följa utvecklingen
och informera våra gäster hur de kan bidra till en minskning. Genom denna uppmaning kan vi notera
hur matsvinnet ser ut och hela tiden försöka göra en insats för att minska svinnet.

Kontinuerlig förbättring

Detta uppnår vi genom att integrera miljöfrågorna i vår verksamhet med lagstiftning som minimikrav,
utbilda vår personal samt genom att påverka våra partners att tänka miljömässigt. Vi arbetar
kontinuerligt för att vara den mest miljömedvetna inköparen och leverantören av tjänster, service
och måltider i vår bransch.
Vi använder befintliga resurser på ett ansvarsfullt sätt – vi vill skapa förutsättningar för ett mer
hållbart samhälle.

Läs vidare